Thông báo đơn vị trúng thầu gói thầu “In Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2017”

Ngày đăng: 09/01/2021 17:18:00

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói thầu: “In Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2017”

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 01VC/HĐ-PTTMĐTQG giữa Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về việc triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2017.

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2017;

Căn cứ quyết định số 93/QĐ-VECOM ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “In Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2017”;

Căn cứ năng lực Công ty TNHH In và Quảng cáo thương mại quốc tế;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu “In Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2017”; ngày 08 tháng 11 năm 2017 ký giữa Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Công ty TNHH In và Quảng cáo thương mại quốc tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng tài chính kế toán Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam

 

Quyết định:

Điều 1: Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn: “In Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2017” với nội dung như sau:

– Tên đơn vị được phê duyệt: Công ty TNHH In và Quảng cáo thương mại quốc tế

– Địa chỉ: 4G/116 phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

– Giá được chỉ định: 160.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng.)

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

– Nguồn ngân sách trung ương: 160.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

– Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 11/11/2017 đến 21/11/2017

Điều 2: Văn phòng Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam và Công ty TNHH In và Quảng cáo thương mại quốc tế có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Chánh Văn Phòng, Trưởng phòng tài chính kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

VECOM

Viết bình luận của bạn