Diễn đàn thương mại điện tử Việt Nam tổ chức vào tháng 1 năm 2007 tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử của Việt Nam và thế giới. Tại Diễn đàn này nhiều đại biểu đã đề xuất thành lập một hiệp hội nghề nghiệp tập hợp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Sau đó, một số tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực vận động thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và tới ngày 25 tháng 6 năm 2007 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử. Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại hội toàn thể lần thứ nhất nhiệm kỳ 2007-2011 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được tổ chức vào ngày 24 tháng 7 năm 2007 với sự tham dự của trên 200 hội viên sáng lập, đại diện nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và cá nhân.

Đại hội lần thứ nhất đã thông qua Điều lệ và bầu Ban Chấp hành gồm 23 ủy viên.

1. Lại Việt Anh 7  . Dương Tố Dung 13. Trần Hữu Linh 19. Phan Văn Thu
2. Mai Anh 8  . Nguyễn Ngọc Dũng 14. Nguyễn Kỳ Minh 20. Lương Văn Tự
3. Nguyễn Tú Anh 9  . Nguyễn Tiến Dũng 15. Nguyễn Văn Minh 21. Đặng Thành Tuân
4. Ứng Ngọc Anh 10. Lã Hoàng Hà 16. Vũ Bảo Thạch 22. Đinh Công Tuấn
5. Nguyễn Hòa Bình 11. Nguyễn Hữu Hà 17. Lương Ưng Thái 23. Nguyễn Quang Tuấn
6. Lê Đăng Doanh 12. Nguyễn Đức Huỳnh 18. Nguyễn Văn Thoan

 

* Chủ tịch : Ông Lương Văn Tự
* Các Phó Chủ tịch : Bà Nguyễn Tú Anh, Ông Trần Hữu Linh, Ông Đinh Công Tuấn
* Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Tiến Dũng
* Phó Tổng Thư ký : Bà Dương Tố Dung

* Các Ban:
1. Ban Kiểm tra (Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thoan)
2. Ban Hội viên (Trưởng ban: Ông Nguyễn Tiến Dũng)
3. Ban Nghiên cứu và Phát triển (Trưởng ban: Ông Mai Anh)
4. Ban Xúc tiến thương mại (Trưởng ban: Ông Trần Hữu Linh)
5. Ban Hợp tác quốc tế (Trưởng ban:  Ông Lương Văn Tự)
6. Ban Truyền thông (Trưởng ban: Bà Ứng Ngọc Anh)
* Văn phòng (Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Kỳ Minh)
* Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Dũng)

Đại hội toàn thể lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2011.

Đại hội lần thứ hai đã thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II và bầu Ban Chấp hành mới gồm 17 ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa II, PGS-TS. Lê Danh Vĩnh được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành khóa II:

1. Lại Việt Anh 7. Nguyễn Ngọc Điệp 13. Nguyễn Văn Minh
2. Nguyễn Tú Anh 8. Lê Ngọc Đức 14. Nguyễn Thị Thanh Thủy
3. Lê Hải Bình 9. Nguyễn Thanh Hưng 15. Nguyễn Ảnh Nhượng Tống
4. Nguyễn Hòa Bình 10. Võ Văn Khang 16. Nguyễn Văn Thoan
5. Đặng Tuyết Dung 11. Trần Hữu Linh 17. PGS-TS. Lê Danh Vĩnh
6. Nguyễn Ngọc Dũng 12. Nguyễn Kỳ Minh

 

* Chủ tịch : PGS-TS. Lê Danh Vĩnh
* Các Phó Chủ tịch : Bà Nguyễn Tú Anh, Ông Lê Ngọc Đức, Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Nguyễn Thanh Hưng
* Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Thanh Hưng
* Phó Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Ngọc Dũng

* Các Ban:
1. Ban Kiểm tra (Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Minh)
2. Ban Hội viên (Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hưng)
3. Ban Hợp tác (Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Điệp)
4. Ban Tuyên truyền và Đào tạo (Trưởng ban: Ông Trần Hữu Linh)
5. Ban Hòa giải (Trưởng ban: Bà Lại Việt Anh)
6. Ban Truyền thông (Trưởng ban: Ông Nguyễn Hòa Bình)
7. Ban An toàn thông tin (Trưởng ban: Ông Võ Văn Khang)
8. Ban Nghiên cứu và Phát triển (Trưởng ban: Ông Lê Hải Bình)
* Văn phòng (Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Kỳ Minh)
* Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh (Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Dũng)
* Tạp chí Thương gia và thị trường (Tổng biên tập: Ông Hồ Hải Long)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội. 

Đại hội lần thứ ba đã thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III và bầu Ban Chấp hành mới gồm 23 Ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa III, Ông Nguyễn Thanh Hưng được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành khóa III:

1. Nguyễn Thành Vạn An 7. Nguyễn Tiến Dũng 13. Nguyễn Văn Minh 19. Trần Văn Trọng
2. Phạm Gia Chi Bảo 8. Nguyễn Đắc Việt Dũng 14. Nguyễn Kỳ Minh 20. Hà Anh Tuấn
3. Lê Hải Bình (Mắt bão) 9. Chu Quang Hào 15. Nguyễn Bình Minh 21. Trần Trọng Tuyến
4. Lê Hải Bình (Vietjet Air) 10. Nguyễn Đăng Hùng 16. Đinh Hữu Thành 22. Lê Trung Việt
5. Đặng Tuyết Dung 11. Nguyễn Thanh Hưng 17. Nguyễn Văn Thoan 23. Lê Hoàng Uyên Vy
6. Nguyễn Ngọc Dũng 12. Bùi Trung Kiên 18. Trần Đình Toản

 

* Chủ tịch : Ông Nguyễn Thanh Hưng
* Các Phó Chủ tịch : Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Ông Lê Hải Bình (Mắt bão)
* Tổng Thư ký : Ông Trần Trọng Tuyến

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư được tổ chức vào ngày 10 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội. 

Đại hội lần thứ tư đã thông qua Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV và bầu Ban Chấp hành mới gồm 24 Ủy viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa IV, Ông Nguyễn Ngọc Dũng được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV:

1. Trương Gia bảo 7. Nguyễn Minh Đức 13. Bùi Trung Kiên 19. Phan Bích Tâm
2. Bùi Quang Cường 8. Ngô Minh Đức 14. Phan Trọng Lê 20. Đoàn Quốc Tâm
3. Nguyễn Bá Diệp 9. Huỳnh Lâm Hồ 15. Nguyễn Bình Minh 21. Trần Văn Trọng
4. Nguyễn Đắc Việt Dũng 10. Nguyễn Đăng Hùng 16.Nguyễn Tấn Phong 22. Hà Anh Tuấn
5. Nguyễn Ngọc Dũng 11. Đỗ Hữu Hưng 17. Nguyễn Thị Thuý Phượng 23. Trần Trọng Tuyến
6. Phạm Tấn Đạt 12. Võ Văn Khanh 18. Nguyễn Thái Sơn 24. Lê Hoàng Uyên Vy

 

* Chủ tịch : Ông Nguyễn Ngọc Dũng
* Các Phó Chủ tịch : Ông Bùi Trung Kiên, Ông Trần Trọng Tuyến, Bà Lê Hoàng Uyên Vy
* Tổng Thư ký : Ông Trần Văn Trọng
* Phó Tổng Thư ký : Ông Nguyễn Minh Đức

Thông tin liên hệ:
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

Địa chỉ : Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Email : office@vecom.vn
Điện thoại : 844 – 6259 8271