Thể lệ tham gia Tuần mua sắm trực tuyến

Ngày đăng: 09/01/2021 16:07:21

Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp ở Việt Nam đều có thể tham gia Tuần mua sắm trực tuyến khi tuân thủ các điều kiện sau:

1. Sử dụng Internet trong toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ;

2. Tự nguyện đăng ký tham gia Tuần mua sắm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (www.vecom.vn), Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (www.vecita.gov.vn), các Sở Công Thương  hoặc các trang thông tin điện tử khác được sự chấp thuận của VECOM;

3. Là hội viên tập thể của VECOM;

4. Trong trường hợp doanh nghiệp chưa là hội viên tập thể của VECOM, doanh nghiệp phải được Sở Công Thương tại nơi đăng ký trụ sở kinh doanh xác nhận đủ điều kiện tham gia Tuần mua sắm trực tuyến, hoặc cung cấp cho VECOM đủ hồ sơ cần thiết (sẽ được thông báo cụ thể tại www.vecom.vn);

5. Công bố công khai các ưu đãi, hỗ trợ khách hàng trong thời gian diễn ra Tuần mua sắm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của VECOM và của doanh nghiệp.

6. Tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm các quy định về thương mại điện tử, Internet, khuyến mại và bảo vệ người tiêu dùng.

Viết bình luận của bạn