Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần mua sắm trực tuyến

Ngày đăng: 09/01/2021 16:08:51

Căn cứ Quyết định số 0338/QĐ-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;
Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-BCT ngày 25 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Viết bình luận của bạn