Thông tin liên hệ của các diễn giả:

1. Ông Lê Đức Anh – đại diện Cục TMĐT và CNTT
Email: anhld@moit.gov.vn

2. Ông Hoàng Anh Việt – đại diện Lingo
Email: anhviet.hoang@lingo.vn

3. Ông Lê Thiết Bảo – đại diện Deca
Email: baolt@deca.vn

4. Ông Nguyễn Thế Anh – đại diện VnPost
Email: theanh@vnpost.vn

5. Đỗ Hoàng Hải – đại diện Mobifone
Email: haidh@mobifone.vn

6. Ông Tuấn Hà – đại diện Vinalink
Email: tuanha@company.vn

7. Ông Trần Trọng Tuyến – đại diện Bizweb
Email: tuyen@dkt.com.vn

8. Bà Hoàng Yến – đại diện Google
Email: yenhg@google.com

 

Hội thảo

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Hà Nội ngày 18.05.2015

Ngày đăng: 09/06/2021 09:57:56