Thông tin liên hệ của các diễn giả:

1. Ông Phan Tri Tuấn Anh – đại diện Trustpay
Email: anhptt@trustpay.vn

2. Ông Nguyễn Hoàng Minh – đại diện Hotdeal
Email: minh.nguyen@hotdeal.vn

3. Ông Nguyễn Thế Anh – đại diện Vietnam Post
Email: theanh@vnpost.vn

4. Ông Trần Trọng Tuyến – đại diện Bizweb
Email: tuyen@dkt.com.vn

Hội thảo Tối ưu website cho di động tại Cần Thơ ngày 22.05.2015

Ngày đăng: 09/06/2021 09:58:26