Chương trình Tài trợ She’s Next từ Visa Việt Nam

Ngày đăng: 28/03/2022 10:32:44

1. Mô tả: Chương trình Tài trợ She’s Next từ Visa Việt Nam (“Cuộc thi”) được quản lý bởi
IFundWomen (“Quản trị viên” hoặc “Nhà tài trợ” của “IFW”) và được hỗ trợ bởi Visa U.S.A. Inc.(“Visa”) và Visa Worldwide Pte. Ltd. (“VWPL”) gọi chung là (“Người hỗ trợ”). Người tham gia có thể tham gia Cuộc thi bắt đầu lúc 12:00 sáng theo Giờ Việt Nam (“VNT”) vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 và đơn đăng ký sẽ được chấp nhận theo thời gian đến 11:59 tối theo giờ VNT vào ngày 29 tháng 4 năm 2022 (“Thời gian đăng ký”)
2. Việc chấp nhận phụ thuộc vào việc ứng viên đáp ứng các tiêu chí đánh giá và năng lực chương trình.
3. Cuộc thi vô hiệu nếu bị cấm hoặc hạn chế bởi pháp luật, tuân theo các quy chế, quy tắc, quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương và các luật khác (mỗi luật là một “Luật”) và được điều chỉnh bởi các Quy tắc chính thức này.
4. CHẤP NHẬN QUY TẮC CHÍNH THỨC; LUẬT: Khi tham gia Cuộc thi, mỗi người tham gia chấp nhận vô điều kiện và đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy tắc chính thức này cũng như các quyết định của Quản trị viên hoặc Nhà tài trợ sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả các vấn đề liên quan đến Cuộc thi. Bằng cách tham gia Cuộc thi, mỗi người tham gia cũng đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các Luật hiện hành liên quan đến việc tham gia Cuộc thi của họ. Việc tham gia Cuộc thi không đồng nghĩa với việc tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi nào khác.
5. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: Cuộc thi dành cho bất kỳ thể nhân nào thuộc bất kỳ giới tính nào đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện sau:
     a. Người dự thi là đối tượng cư trú hợp pháp của Việt Nam
     b. Doanh nghiệp của người dự thi đã hoạt động ít nhất từ một (01) năm trở lên
     c. Doanh nghiệp của người dự thi có ít nhất 51% do phụ nữ sở hữu và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
     d. Doanh nghiệp của người dự thi phải có sự hiện diện kỹ thuật số hợp pháp và hấp dẫn chẳng hạn như trang web, chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc có nền tảng, sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc có thể chấp nhận thanh toán kỹ thuật số
Nhà tài trợ, Quản trị viên, các đại lý quảng cáo và quảng bá của họ, các nhà cung cấp giải thưởng, bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào khác có liên quan đến việc thiết kế, tài trợ hoặc vận hành Cuộc thi và từng cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của họ (gọi chung là “Các Bên Tài trợ”), và các thành viên gia đình và hộ gia đình trực tiếp của những cá nhân đó, KHÔNG đủ điều kiện tham gia Cuộc thi. "Thành viên trực hệ trong gia đình" có nghĩa là vợ / chồng của một người, và cha mẹ đẻ, cha mẹ kế, người giám hộ hợp pháp, con cái, con ghẻ, anh chị em ruột của họ và của vợ / chồng họ, và mỗi người trong số những người vợ / chồng tương ứng của những người này. "Các thành viên trong hộ gia đình" có nghĩa là những người có cùng nơi cư trú, có hoặc không có quan hệ họ hàng với nhau.
6. CÁCH THỨC THAM GIA: Để tham gia Cuộc thi, mỗi người dự thi phải hoàn thành và gửi
“Mẫu đơn đăng ký cuộc thi” có trên Trang web cuộc thi
(https://tinyurl.com/VisaVietnamShesNext), bao gồm cả việc hoàn thành tất cả các yếu tố
trong Mẫu đơn đăng ký cuộc thi ("Bài dự thi"). Mỗi người chỉ được phép tham gia một Bài dự thi. Phần viết của Bài dự thi có tổng độ dài không vượt quá 1.000 từ cho các câu trả lời cho các câu hỏi (bao gồm các chữ viết hoa cụ thể cho các câu hỏi). Bạn cũng có thể đính kèm ảnh hoặc video, theo yêu cầu.

 Tags: She’s Nextvisa