Các đơn vị tham gia Tuần mua sắm trực tuyến

Ngày đăng: 09/01/2021 16:07:34

STT

Tên doanh nghiệp

Lĩnh vực hoạt động

Cam kết hỗ trợ

1      
2      
3      
Ghi chú: Doanh nghiệp có thể tham gia cả gói dịch vụ của chương trình hoặc đăng ký các dịch vụ đơn lẻ.
Viết bình luận của bạn