Ban hành quy định về quản lý và phát triển hoạt động Thương mại điện tử trên địa bàn Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2021 16:42:25

Quy định này quy định chi tiết các nội dung về quản lý và phát triển các hoạt động thương mại điện tử trên phạm vi địa bàn Hà Nội. Theo đó, quản lý hoạt động thương mại điện tử bao gồm các nội dung về: 1) Trang thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử thành phố Hà Nội; 2) Nội dung, hình thức việc giám sát hoạt động thương mại điện tử; 3) Quy định về việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua môi trường mạng; 4) Các quy định về việc thẩm tra, xác minh website thương mại điện tử; 5) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; 6) Thống kê hoạt động thương mại điện tử. Nội dung phát triển các hoạt động thương mại điện tử bao gồm các định hướng phát triển, các hoạt động phát triển và các chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển hoạt động thương mại điện tử.

Các đơn vị, cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội căn cứ theo phân công sẽ phối hợp tổ chức thực hiện Quy định này. Các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử có nghĩa vụ tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Quy định này.

Toàn văn Quy định vui lòng xem tại đây.

Viết bình luận của bạn