Ba trụ đỡ cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Ngày đăng: 09/01/2021 16:34:47

Theo báo cáo, mặc dù Việt Nam đã đạt được các thành tựu kinh tế ấn tượng từ sau đổi mới nhưng ngày càng có nhiều khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, khi mà thuế quan đã giảm; khung pháp lý cho các dòng thương mại qua biên giới hay việc phối hợp chặt chẽ với hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics rất ít được quan tâm.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới khuyến cáo Việt Nam cần thực hiện các cải cách toàn diện về thể chế và chính sách trong nước, bổ sung cho tự do hóa bên ngoài nhằm tối đa hóa lợi ích của thương mại.

Báo cáo Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh: khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện các cải cách toàn diện về thể chế và chính sách trong nước nhằm tối đa hóa lợi ích của thương mại; xây dựng một khung chính sách và năng lực thể chế mạnh nhằm thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường năng lực cạnh trạnh thương mại. Thứ hai là xây dựng hạ tầng cơ sở và dịch vụ vận tải hỗ trợ mối liên kết giữa sản xuất trong nước và quốc tế nhằm tăng cường xuất khẩu. Trong đó, cần chú ý huy động nguồn lực tư nhân vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua công cụ hợp tác công- tư. Thứ ba, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nhằm giảm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong thương mại qua biên giới, hiện đại hóa ngành hải quan.

Nguồn: Tổng hợp

Viết bình luận của bạn